Tema­utvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

Tema­utvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes – Tillväxtverket

I förhållande till mål och samhällsutmaningar är regionalfondens resurser begränsade.

Då behov och förutsättningar förändras under programperioden förespråkar EU-kommissionen en löpande utvärdering av insatserna i syfte att förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande.

Den här rapporten, som på uppdrag av Tillväxtverket är framtagen av Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet, utgör en syntes (en sammanfattning) av de hittills publicerade tematiska utvärderingarna gällande regionalfonden under innevarande programperiod (2014-2018).

Syftet med syntesen är att utifrån utvärderingarna analysera hur insatserna i programmen har bidragit till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom de olika NUTS II-regionerna*.

*NUTS II-områden är en geografisk indelning för redovisning av statistik inom EU. I Sverige utgörs NUTS I av hela riket, NUTS II av riksområden och NUTS III av län.

https://tillvaxtverket.se/5.1580493316b902911f73348.html
 https://tillvaxtverket.se/4.25fcc89a15c3c83bacc53a62.html (under utvärderingar)

Leave a Reply