Mer om Strukturfonderna

EU har många fonder vars syfte är att på olika sätt utveckla Europa. Några av dessa kallas strukturfonder och riktar sig särskilt mot att stödja tillväxt. Två av dessa fonder hanteras av ett partnerskap i Jämtlands och Västernorrlands län – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Den regionala fonden ska bland annat prioritera stöd till forskning och teknisk utveckling, små och medelstora företag samt övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Socialfonden ska bidra till fler arbetstillfällen och stödjer därför projekt som syftar till kompetensutveckling i arbetslivet och projekt som ska hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att bli bättre rustade. Fonden stödjer även insatser för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Det kan se olika ut från region till region exakt hur man har valt att utforma sitt strukturfondsprogram. Läs mer här om strukturfondsprogrammet i Mellersta Norrland, hur det är utformat och vad du kan söka stöd för:

TILLVÄXTVERKET
Läs mer här.

ESF
Läs mer här.