Prioriterade projekt i Regionalfonden

SökandeProjektMedelProjekttidProgramområdeKontakt
Inlandsbanan ABBärighetshöjning Brånan-Brunflo 2016 Syftet med projektet är att höja bärigheten för delsträckan Brånan-Brunflo, cirka 60 km, från 20 ton till 22.5 ton axeltryck (STAX). Den metod som kommer att användas är slipersförtätning. En ökning av bärigheten till STAX 22,5 ton innebär en kapacitetsökning med ca 20% ökad lastvikt per tågset vilket får ses som en markant kapacitetsökning22.785.00120150609–20161231Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastrukturLänk till TVV
Inlandsbanan ABOmställning till förnyelsebara drivmedel Inlandsbanan vill ta sitt ansvar för att möjliggöra att Sverige når de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i egna transportupplägg. De vill göra det genom att testa om äldre lok som drivs på diesel kan köras på ett biobaserat drivmedel RME. 400.00020150306–20151130Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastrukturLänk till TVV
Västernorrlands läns landstingHållbara resor Projektet är ett samverkansprojekt där Västernorrlands Landsting fått i uppdrag av länets kommuner att samordna ett regionalt utvecklingsprojekt för att utveckla tjänste- och arbetsresorna så att kollektivtrafik, gång och cykel samt distansmöten blir förstahandsval i de situationer det är lämpligt. Målet är att fördubbla antalet resor inom kollektivtrafiken fram till 2020, öka resandet med gång och cykel, minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med 30% samt öka folkhälsan.22.527.50020150309-20180803Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastrukturLänk till TVV
Saminvest Mitt ABSamInvest Mellersta Norrland Fond II I Tillväxtverkets förhandsbedömning konstateras att det finns ett marknadsproblem i relation till externt ägarkapital. I synnerhet när det gäller små och medelstora företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. Det regionala programmet har därför ansett det motiverat att fortsätta den satsning på regionala riskkapitalfonder som genomfördes under programperioden 2007-2013. Almi Invest Mitt har ansökt om att få sätta upp en ny fond och därigenom fortsätta sin satsning från föregående period, dock nu med tydligare inriktning på tidiga investeringsfaser.75.000.00020150609–20211231Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Lopme NaestieLopme Lante Projektet Lompe Lanntes syfte är att skapa samiska besöksmål på två ställen i Västra Härjedalen med målet att öka destinationens och regionens attraktionskraft. Ambitionen är bl. a att aktivitetsparker ska ge såväl upplevelser som kunskap om och förståelse för samer och rennäring och samtidigt skapa nya upplevelser och inkomstmöjligheter i området. Projektet har föregåtts av en förstudie som genomfördes under 2014. 6.000.00120150609–20180630Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Lofsdalens Turistnäring Ekonomisk FöreningLofdalen Masterplan 2.0 Projektets insatser ska skapa en attraktivare destination året runt genom investeringar i spår och leder kopplat till försäljning/ kommersialisering av det nya produktutbudet samt kompetenshöjande insatser för personal inom besöksnäringsrelaterade företag. Det övergripande målet är att fler, främst utländska, besökare ska bidra till att öka omsättningen i lokala företag. Lofsdalen har idag besökare från Holland, Belgien, Tyskland, Danmark och Norge.6.787.99920150609–20180831Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Östersunds kommunThe Power Region Norra Sverige är utpekat som ett högintressant område för etableringar av framtida datacenteretableringar. För att möta efterfrågan på den etableringsviljan behövs en fungerande bransch av kompetenta underleverantörer som kan möta efterfrågan på produkter och tjänster som uppstår vid etableringarna. Östersunds kommun tillsammans med Krokoms kommun och Jämtkraft har som mål med detta samverkansprojekt att ta fram en affärsutvecklingsmodell för hur lokala och regionala näringslivet kan utveckla de varor och tjänster som behövs för att utveckla denna nya bransch. Målet med projektet är att datacenteretableringar ska bli tillväxtmotorer som kommer skapa nya och växande affärsmöjligheter för befintliga och framtida små och medelstora företag i regionen.6.713.00020150609–2018-08-31Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
CoompanionMikrofondsfinansiering och affärs-utveckling i den sociala ekonomins företag Projektet ska utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte avseende drift och utveckling av Microfond samt hur Microfonderna ska arbeta med affärsutveckling för personer som är i kontakt med Mikrofonden. 1.056.21220150609–Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
IUC Z-Group ABIndustrilyftet Jämtland Härjedalen Projektägaren IUC Z-Group AB har 51 delägare som utgörs av tillverkande företag i Jämtlands län. Branscherna är trä, mekanisk verkstad, elektronik, montering, plast, betong och livsmedel. Projektet bygger på två tidigare förstudier. I dessa har medlemsföretag intervjuats och baserat på de uppgifter som samlats in har problemområden rangordnats, prioriterats och analyserats. Följande tre områden har då indentifierats: - Företagsinterna tillväxthinder. - Synlighet och attraktionskraft. - Arbetskraftsutbud.5.950.00020150609–20180930Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Stiftelsen Institutet För Tillämpad Hydraulik KHS Kompetensutbyggnad Energiineffektiva system och felhantering av oljor kostar företagen på hydraulikområdet stora summor varje år i form av driftsstopp och oönskad miljöpåverkan, och påverkar även deras möjligheter att konkurrera i negativ riktning, inte minst på internationell marknad. Projektet syftar till att överbygga hindren till rätt information genom att den efterfrågade fortbildningen produceras och levereras i form av filmade seminarier som sedan kan följas via internet på plats i företaget via datorn4.604.06420150609–20180731Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Jämtland-Härjedalen Turism JHT Ekonomisk FöreningTurism 2030 Projektet Turism 2030 syftar till att förbättra lönsamhet inom besöksnäringens företaggenom utökad året-runt verksamhet. Projektet är ett samverkansprojekt med ett antal destinationsbolag i regionen. Genom företags- och affärsutveckling samt kommunikationsinsatser med horisontella kriterier som utgångspunkt kommer företagen att kunna utveckla nya produkter och tjänster, öka kommersialiseringsgrad, omsättning och lönsamhet. 15.041.48620150609–20180731Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Mid Sweden Science Park ABSnö Projektets övergripande mål är att företag i regionen (SMF) som verkar direkt eller indirekt inom besöksnäringen har ökat sin lönsamhet och stärkt sin konkurrenskraft, framförallt på den internationella marknaden. Detta kommer ske genom att utveckla kunskap kring produktion av tidig, säker och högkvalitativ snö. 1.620.00020150609–20171031Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Jämtlands läns landstingEtableringsfrämjande samverkan i regionen Jämtland Härjedalen I regionen finns det behov av nya etableringar för att öka antal arbetstillfällen framför allt för personer med högre utbildning. Kommunerna behöver kraftsamla kring fråga och utveckla en etableringsfunktion. Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Östersund, Krokom, Åre, Berg, Bräcke, Strömsund och Härjedalens kommun ska under projekttiden arbetas tillsammans för att attrahera 15 nya etableringar som kan ge 100 nya arbetstillfällen4.084.33820150609–Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Tjallingen SijteHållbar turismutveckling i Tjallingen Projektet vill erbjuda turisterna en upplevelse av samisk besöksplats i stället för att gå den ordinare vägen vandringsleden till Sylarna och Blåhammaren. Det är ett mycket känsligt områdesett utifrån ett samisk perspektiv.400.00020150609–20151201Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Torsta ABCreative region om Gastronomy Jämtlands län har i den Regionala utvecklingsplanen pekat ut mathantverk som ett prioriterat tillväxtområde. Torsta AB har utifrån detta tagit samordningsansvaret och tillsammans med ett antal nyckelorganisationer som också arbetar med denna bransch i regionen ämnar man genomföra en satsning med målet att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos små och medelstora företag i matens värdekedja. Projektmålet är att maten som regional tillväxtmotor ska innebära flera affärsmöjligheter för länets matföretagare. 7.574.41320150609–Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Svegs Företags- och UtvecklingsföreningDESTINATION SVEGVia Svegs företags- och utvecklingsförening har näringslivet i Sveg-området tagit initiativet till att starta upp och genomföra projektet Destination Sveg, en satsning på Svegs-bygdens besöksnäring med målet att öka antalet turister och besökare i Svegs-bygden. Målet med projektet är att öka tillväxten i området. I en nyligen genomförd förstudie pekas ett antal fokusområden ut i Svegs-bygden som har möjligheterna och potentialen att skapa ökad attraktionskraft. Främst inom jakt och fiske-turism samt evenemang inom sport och kultur. Genom framtagning av en modell och metod för marknadsföring och tillgängliggörande av nya reseanledningar kommer projektet stimulera till produktutveckling baserad på nya reseanledningar i destinationen. Förväntade resultat vid projektperiodens slut är ett attraktivare och en mer lönsam destination i Svegs-bygden. Den totala omsättningen inom näringslivet i området ska öka och på lång sikt ska samverkan med närliggande destinationer skapa resultat i form av att nya internationella målgrupper även ska hitta till Svegs-bygdens resmål. 3.000.00020160101-20181231Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll ABBruksvallarna Snow Factory "Garanterad snö 1 oktober" Bruksvallarna Ramundberget Fjäll AB är en destination med drygt 20 företagsmedlemmar. Destinationsbolaget har gjort en analys om hur områdets attraktionskraft kan bli ännu mer konkurrenskraftigt och landat i att säkrad snöstillgång (främst i början av säsongen) är den främsta konkurrenskraften området kan skapa. För att säkerställa denna gör nu destinationen en satsning på att utveckla en metod för hur snötillgången kan säkerställas samt utveckling av en affärsutvecklingsmodell för hur områdets företagare kan bli ännu bättre på att leverera produkter och tjänster som behövs för att förlänga säsongen.12.000.00020150609–20180331Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Kallbygdens fibernät ekon föreningKallbygdens ortssammanbindande fibernät Kallbygdens Fibernät Ek. För ska bygga ortsammanbindande nät i delar av Åre kommun, Kallbygden där marknadsmässiga förutsättningar för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur saknas.2.361.26620151214–20180830Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations – och kommunikationsteknikLänk till TVV
ServaNet ABInformationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv och samhälle: Investeringar och tillämpningar Projektets mål är dels att bygga ut den informationstekniska infrastrukturen i och mellan kommunerna och dess orter i regionen för ökad tillgänglighet och säkerhet, dels att bygga en infrastruktur främst till de små och medelstora företagen men även till myndigheter och organisationer för att därmed stimulera en ökad anslutning till bredband.39.285.40020151214–20190630Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations – och kommunikationsteknikLänk till TVV
Länsstyrelsen VästernorrlandDig.2020 – Bredband till hela Västernorrland Tillgången till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Regeringens utgångspunkt är att Sverige ska ha ett bredbandsnät i världsklass. Ett viktigt mål som satts upp i den nationella bredbandsstrategin är att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund.116.580.54120151214–20191231Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations – och kommunikationsteknikLänk till TVV
Länsstyrelsen VästernorrlandFunktionella Mittstråket Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom: 1.Kortare restider 2.Ökad kapacitet för gods 3.Förbättrad trafiksäkerhet 4.Gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling.153.606.74520151214–20190228Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastrukturLänk till TVV
Åkroken Science Park ABVINK – Västernorrlands inkubator Projektet VINK bygger på resultatet av en tidigare förstudie inkubation for growth där projektägare har genom en analys/kartläggning visat på företagen behöver projektet. Projektet syftar till att bygga en ny struktur för en regionalinkubator där varje kommun i Västernorrland är en nod. Målet är att skapa kreativa inkubatormiljöer för ökad tillväxt och innovationskraft där regionens kommuner långsiktigt satsar på en strark gemensam inkubator. Projektets verksamhet vänder sig främst mot företag med ökat fokus på företag med internationell tillväxtpotential. Projektet kommer att arbeta med affärsrådgivning, coachning, spetsrådgivning och andra inspirationsinsatser i samarbete med andra organisationer i länet som t.ex. Almi, Coompanion, SP Processum och Handelskammaren.32.771.36420151214–20190228Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Stiftelsen JamtliNM Norr Adderat värde genom konstupplevelser i världsklass och infrastruktur för regional tillväxt I projektet inrättar Stiftelsen Jamtli i samverkan med Nationalmuseum i Stockholm, en filial till nationalmuseum i Östersund: Nationalmuseum Norr. Projektet utgör en betydande infrastruktursatsning samtidigt som fokus ligger på skapandet av en arena för tillväxt genom konst, form och design. Etableringen Nationalmuseum Norr kommer att innebära fler besöksmål och ekonomisk tillväxt i regionen.23.149.39620151214–20190430Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
MittuniversitetetSMART – Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle. Utgångspunkten för projektet är behovet att kunna möta de globala utmaningarna som den snabba utvecklingstakten inom teknikområdet smarta system (mätteknik, inbyggda system, trådlös kommunikation, Internet of Things) utgör. De i projektet deltagande företagen har medverkat vid utformande av projekt genom sk Open Innovation Day, där företag och forskare träffas och utbyter information. Vid dessa samtal har tre fokusområden identifierats som en fortsatt viktig forskning i Mellersta Norrland. Dessa områden är: - effektiv produktion - smarta samhällen - övervakning av stora områden (fokus vindkraft) Det övergripande målet är att bidra till ett hållbart samhälle. Projektmålen är - ökad FOU-kompetens i företag inom smarta system, i syfte att därmed stärka sin konkurrenskraft - stärka det nationella kompetenscentrat STC vid Mittuniversitet. För att nå målen ska projektet, i samverkan mellan företag och universitet, ta fram demonstratorer inom utvalda fokusområden.29.625.00120160901-20191231Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
MittuniversitetetSports Tech Innovation Initiative Projektet fokuserar på företag inom sport- och outdoorbranschen och samarbetar med elva regionala företag i deras arbete med produktutveckling. Företagens behov finns uttryckta i avsiktsförklaringar som beskriver företaget i korta ordalag och vad företaget förväntar sig att få ut av sitt deltagande i projektet. Dokumenten utgör underlag för utvärdering och uppföljning av projektet och styr innehållet för projektets insatser. Företagen är: Hilleberg the Tentmaker AB, SafetyRespect AB, Rock Group Sweden AB, Woolpower AB, Spectrumare AB, Swedish Engineering AB, Extra Evil Distribution AB, Light My Fire Sweden AB, Klättermusen AB Aktiv Ortopedteknik i Jämtland AB och Lundhags Skomakarna AB. Testmiljöer som byggts upp på universitetet genom tidigare projektverksamheter ska nyttjas i detta projekt och tjänar som en gemensam, central tillgång för tester av material och konstruktioner.8.178.17620160401-20190731Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
MittuniversitetetKM2 - Innovativ Grön Energi Projektet Km2 utgår från de regionala företagens behov av materialteknisk kunskap, analysmetoder och pilotutrustning för att kunna ta fram innovationer inom grön elenergi, dess utvinning, lagring och användning (7 delprojekt). Regionen har redan en ledande position inom området genom den forskning utveckling som pågår i företagen såväl som på Mittuniversitetet och med projektet vill projektägaren flytta fram positionerna och och öka forskning och utveckling av nya produkter. Projektet bygger på en förstudie där företagen och organisationer i regionen har medverkat och analyserat behov, utmaningar och möjligheter. Inom Km2 projektet ingår också fen uppgradering av det befintliga materiallaboratorium samt framtagningen av en testmiljö som innefattar grön gatubelysning för nordiska förhållanden. Mål för projektet: Projektets övergripande mål är att bidra till hållbar tillväxt med klimatneutral energiförsörjning baserat på ny kunskap och innovation inom området stora funktionella ytor17.880.41720160201-20190531Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
MittuniversitetetGröna Kemikalier från Skog och Skogsbiprodukter (GrönaPro) Projektet ska bidra med nya miljövänliga produkter som utvinns ur skogen i Mellersta Norrland. De ska också utveckla och stärka den regionala skogsindustrin och dess kringverksamhet genom forskning mot nya produkter och processer som ska kommersialiseras av företagen.Projektet ska också bygga en stark forskningsmiljö inom bioraffinaderi- och miljöområdet samt skapa synergieffekter mellan Mittuniversitetet och företagen. 9.502.83520160601-20190930Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
Sp Processum ABBioraff 2020 ska skapa en hållbar tillväxt och trygga sysselsättningen i Mellersta Norrland genom att realisera bioraffinaderi produkter, processer och företag med skogliga resurser som bas. Projektet ska på sikt inom en 5-10 årsperiod efter projektavslut sha ha skalat upp 2-4 tekniker till full industriproduktion med lokalisering någonstans längs norra Sverige kusten. 8.889.00020161001-20200131Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
MittuniversitetetHållbart Samhällsbyggande (HåSa) Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder. Projektets övergripande mål är förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektorn i mellersta Norrland genom att vidareutveckla modellen för hållbar byggproduktion som inkludera ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Projektets mål är att bidra till användardrivna innovationer inom byggande och boende. Detta kan skapa effektiva, flexibla och hållbara affärsutvecklingsmodeller i bygg- och fastighetsföretag och deras underleverantörer.5.873.77220160310-20190630Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
MittuniversitetetISERV Projektet syftar till att skapa grundläggande förutsättningar för att bedriva arbetet med digitalisering av samhället. Projektet handlar om att utveckla förutsättningar för ett antal informationsbaserade e-tjänster som innebär både effektivisering och säker informationshantering. Projektet är uppdelad i tre delprojekt/delmål och för varje delmål beskriver projektet både delaktiviteter och leveranser. - Delmål 1 handlar om att skapa förutsättningar för att möta förändringar kopplade till införandet av en s.k. elhandelcentrisk modell som energibolagen står inför. - Delmål 2 fokuserar på regionens organisationer och deras informationsförvaltning och handlar om att kunna möta de ökade krav på effektivitet och tillgänglighet samt säkerhet av informationsflödet. - Delmål 3 fokuserar på dokumentation av stora informationsmängder kopplade till infrastrukturprojekt, hur man skapar en informationsmodell för att dokumentera och värdera information i anslutning till stora informationsprojekt. 4.917.73320160901-20191231Öka tillgång till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknikLänk till TVV
Härnösands kommunHigh Coast Invest Kommunerna i Västernorrland har utifrån en genomförd förstudie, beslutat bilda ett gemensamt investeringskontor. Det strategiska fokus som tidigare saknats för denna verksamhet skulle därmed kunna skapas. Detta ska underlätta för utländska investeringar samt skapa förutsättningar för bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt för regionens näringsliv. Denna stödfunktion avses koppla ihop länets näringsliv med utländska investerare, FoU och andra regionala kluster för att uppnå det större "ekosystem" vilket investerarföretag vill se vid en etablering. För att uppnå detta har IT, Skog, Cleantech och Besöksnäring valts ut som särskilt goda utvecklingsområden framför allt utifrån ett grönt perspektiv. Projektet ska, i samarbete med regionala näringslivet, undersöka förutsättningar gällande bla mark, lokaler och kompetens. Aktiviteterna innehåller även framtagning av varumärke , kartlägga och paketera befintliga siter samt riktad marknadsföring genom resor samt ta fram ett ambassadörsprogram.6.344.21420160401-20190430Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Handelskammaren Mittsverige Service ABGå globalt - Väx lokalt Förstudien ska samla underlag för att analysera fram en målbild och företagsmodeller för internationalisering samt skapa en regional/nationell samverkan av företagsfrämjande åtgärder. Studien ska också undersöka och analysera vilket stöd och vilka modeller som finns idag och också studera framgångsexempel både nationellt och internationellt samt etablering av strategiska kontakter och nätverk. Förväntat resultat efter förstudiens genomförande är att vi har uppnåt målen med förstudien dvs. att ha samlat in underlag för en målbild och ha processat fram företagsmodeller för internationalisering samt skapat en regional/nationell samverkan av företagsfrämjande. 187.00020160801-20161231Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Region Jämtland HärjedalenRamprogram företagsstöd Jämtland Härjedalen Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för de regionalpolitiska medlen som erhålls från näringsdepartementet. Genom att förmera de regionalpolitiska medlen, kan flera företag komma i fråga för regionalpolitiskt stöd, vilket utökar möjligheten för fler företag att investera i utveckling. Genom projektet skall regionen stärka företagens långsiktiga hållbarhet och utveckling samt deras konkurrenskraft. Region Jämtland Härjedalen är ramprojektägare och fattar beslut om enskilda delprojekt inom ramprojektet. Projektets genomförande sker sedan via företag som ansöker om investeringsstöd hos Region Jämtland Härjedalen från 1 september2016 till 30 november 2019.52.508.82320160901-20191130Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Strömsunds kommunHållbar skoterturism i Frostviken Projektet är en satsning på besöksnäringen i Frostvikensområdet där skoterturismen har under de senaste åren blivit en viktig del av turistnäringen. Genom projektet vill Strömsunds kommun, tillsammans med områdets företag och i samarbete med Naturvårdsverket, göra en större satsning på besöksnäring och utveckla Frostviken som destination med fokus på hållbar skoterturism med hänsyn till miljö och markägare i området. Målet för projektet är att: - Skapa en fungerande organisation med gott värdskap som ökar näringens omsättning och anställningsmöjligheter och skapa förutsättningar för nyetableringar. - Bygga ett säkert och informativt system med tillsyn samt betalsystem för att ha bättre överblick och kontroll över området och minimera skador för miljön. - Utveckling av hållbara miljösmarta ekonomiskt lönsamma produkter - Forma ett informationsprogram kopplat till produkterna i samarbete med Naturvårdsverket för att värna miljön och med fokus på geografi, natur och säkerhet vilket ger Frostvikenområdet2.408.34220160601-20181130Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Kreditgarantiföreningen Norr Ekonomisk föreningPlattform för kompletterande SMF finansiering Småföretagen har svårt att hitta finansiering. Skärpta krav på bankernas kapitaltäckning innebär ett lägre risktagande och låga andrahandsvärden på fastigheter och anläggningar ger för låga säkerheter och försvårar banklån ytterligare. Kvinnor driver oftare än män företag som har kunderna på lokal marknad, ex olika servicenäringar. Dessa företag riskerar ofta att vara extra utsatta när det gäller tillgång till finansiering. Detsamma gäller företag inom kulturella och kreativa näringar, samt nystartade företag. Andra grupper av företag som omnämns: Gröna näringar, lantbruksföretag och företag som står inför generationsskiften. Kreditgarantiföreningens affärsidé är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, på affärsmässiga villkor, medverka till att underlätta medlemmars investeringar och kapitalbehov genom att ställa säkerhet vid upplåning hos bank och andra finansieringsinstitut. Föreningen har tillstånd av Finansinspektionen att driva kreditverksamhet. 1.000.82320160901-20180831Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Mid Sweden Science Park ABInnovation Champions i Jämtland Projektets syfte och mål är att hitta de mest innovationsbenägna och därmed mest framgångsrika innovatörerna i Jämtland. Målet är också att säkerställa tillgänglighet av innovationsstödjande resurser i hela länet, skapa god tillgång på nätverk samt förbättra viljan och attityden till innovationsarbete. Detta arbete ska bedrivas i samverkan med kommunernas näringslivskontor, Inkubatorn och Almi. Huvudaktiviteterna är : - månatliga möten i syfte att bygga en stark organisation kring innovationsarbetet - missionerande inflödesarbete vilket innebär att man synliggör hur ett framgångsrikt innovationsarbete kan stärka företagandet - rådgivning för att hitta och synliggöra idéer med framgångsrik potential Förväntat resultat : - flera innovativa och hållbara företag i Jämtland som bidrar till smart tillväxt - ökat antal kvinnliga innovatörer och innovatörer med invandrarbakgrund - projektets verksamhet har blivit permanent i hela länet 5.455.20020160301-20190630Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
BRON Innovation ABDigital kompetens och tillväxt i Västernorrland Västernorrland en av landets starkaste regioner inom digitalisering och IKT. I länet finns en stark forskningsmiljö samt akademisk grundutbildning på Mittuniversitetet. Kompetensförsörjningen inom denna bransch har identidfierats som en mycket akut tillväxthämmande faktor. Västernorrland har följande vision angående den regionala digitala agendan "Ett internationellt föredöme för hur en rgion kan skapa hållbar tillväxt genom att dra fördel av digitaliseringens möjligheter". Projektets övergripande mål är att skapa tillväxt i en region med god och långsiktig tillgång till kompetent arbetskraft, Projektmål är att öka omsättningen och tillväxt inom IKT-sektorn genom fugerande kort- och långsiktig kompetensförsörjning, ökad nationell synlig och attraktionskraft samt stärkt digital konkurrenskraft i form av nya innovativa tjänster och nya utvecklade företag. 8.489.11420160401-20190531Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Scenkonst Västernorrland ABEtablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland Målet med projektet är att öka intresset för filmproduktion i Västernorrland, skapa bättre förutsätt-ningar för film- och medieproduktion och göra regionen mer konkurrenskraftig inom området. Projektet ska bidra till att minst 15 film och TV-projekt genomförs, varav minst tre längre pro-duktioner med en budget på minst 10 miljoner kronor. Målet är också att omsättnigen hos delta-gande företag ska öka med 30 % som resultat av projektets genomförande. 5.356.97020160701-20191031Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
The Nordic Centre Of Heritage Learning And CreatKulturkraften För att stärka konkurrenskraften företag inom regionens kulturella och kreativa näringar (KKN) och besöksnäring bör företag ur de båda näringarna närma sig varandra och dra nytta av varandras styrkor och kompetensområden. Projektet ska bidra till produkt- och affärsutveckling, ökad tillväxt och en mer effektiv marknadsföring hos företag inom dessa näringar. Projektet har ett antal samarbetspartners som bidrar till projektet med olika kompetenser och aktiviteter. Tanken är att KKN-näring och besöksnäring genom projektet skall stärka och berika varandra. Projektet har för avsikt att skapa ett antal nav kring vilka kluster av företagare inom besöksnäring och KKN byggs upp. Övergripande mål är ökad tillväxt hos företag inom KKN och besöksnäring samt en högre grad av stabilitet i befintliga företag och kluster för företagssamverkan inom KKN och besöksnäring.1.704.62320160615-20190614Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Biofuel Region Brf ABStolpe in för Stad och Land - Förstudie mellersta Norrland Förstudien ska arbeta med att förankra och lyfta frågan om ladd-infrastruktur hos kommuner, andra offentliga aktörer och näringsliv i Västernorrland. Förstudien planerar för ett genomförande projekt där ladd-stationer ska byggas upp. Förstudien ska upprätta samverkansavtal, medfinansieringsintyg, etablera lokala referensgrupper samt sätta ihop en projektorganisation med rätt kompetens för genomförandeprojektet. Målet med förstudien är att arbeta med att förankra och lyfta frågan om ladd-infrastruktur hos kommuner, andra offentliga aktörer och näringsliv i Västernorrland. 399.80820160311-20161130Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomiLänk till TVV
Härnösands energi och Miljö ABStolpe in för Stad och Land (SiSL) Härnösand Projektets mål är att öka användningen av förnybar energi inom både offentlig och privat sektor. Ersätta fossila drivmedel med el .Kompletterande insatser behövs nu för att skapa sammanlänkande transportkorridorer mellan stad och land, mellan kommuner och över länsgränser så att ett skelett av laddinfrastruktur kommer på plats i hela Norrland. 1.194.98420160502-20190831Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomiLänk till TVV
Region Jämtland HärjedalenLaddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - förstudie Region Jämtland Härjedalen ska genomföra en förstudie för laddinfrastruktur för att utreda förutsättningar och behov samt förankra frågan hos flera aktörer i länet. Målet för förstudien är att utreda laddstolparnas placering, tekniska specifikationer samt drift. Förstudien ska även identifiera andra aktörer som är intresserade av att investera i laddinfrastruktur och kartlägga möjliga finansieringskällor till ett eventuellt genomförandeprojekt. En del av arbetet kommer att bestå av förankring hos näringslivet, kommuner och andra offentliga aktörer i regionen. 250.00020161101-20170430Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomiLänk till TVV
Region Jämtland HärjedalenEnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen
Förstudie EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen syftar till att kartlägga behov och förutsättningar för möjligheteten för både offentliga och privata aktörer inom fastighetsbrabschen att arbeta med energieffektivisering inom ramen för insatsområde 4. Förstudien kommer att omfatta behovskartläggning, förankrings- och planeringsinsatser, informationsinsaster samt mobilisering för att etablera ett partnerskap som potentiellt kan samverka i genomförandet av ett huvudprojekt under inversteringsprioritering 4b i regionalfondsprogrammet.
248.84720161101-20170531Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomiLänk till TVV
Region Jämtland HärjedalenFörstudie Geolagring Värme Kyla
Förstudien syftar till att göra en strategisk genomlysning på systemnivå av energiförsörjningen för hela sjukhusområdet. Projektet kommer att skapa ett detaljerat underlag som ligger till grund dels för ett långsiktigt energieffektiviseringsarbete dels till ett genomförande projekt under perioden 2017-2020. Projektet kommer att utvärdera vilka insatser som kan planeras för att minska energiåtgången genom t.ex. att återvinna den värmen som produceras av serverhallar, diagnosutrustning och matberedningen och därmed minska både koldioxidutsläpp.
249.95820161115-20170531Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomiLänk till TVV
Jämtland Härjedalen TurismFörstudie - Framtidens destination Projektets mål är att i samarbete med turismforskningen genomföra en förstudie i syfte att utveckla en affärsmodell för en långsiktigt hållbar finansiering av både de lokala des-tinationsorganisationerna och den regionala (JHT), den turistiska infrastrukturen, des-tinationsarenorna och förmågan att utveckla reseanledningar. JHT är projektägare i sin funktion som samverkansplattform för besöksnäringen i JH. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med projektets målgrupper (destinationsbolag, turismföretag och m h a ETOUR) och till arbetet ska även knytas en referensgrupp med representanter för turismforskning, innovationsmiljöer och annan extern kompe-tens samt etableras utbyte med andra regioner och andra näringar. En omvärldsanalys genomförs i syfte att ge en bild av frågan både nationellt och internat-ionellt och i anslutning till denna görs även en uppföljning av tidigare och nu pågående insatser i Region JH. Problemformulering inkl tydliggörande av upplevda hinder i samband med tidigare ini-tiativ. -Tydliggörande av behov och förväntningar från gästen och gästens uppfattningar om destinationens finansieringslösningar. -Tydliggörande av behov och förväntningar från uppdragsgivare, ägare och övriga be-rörda inkl definition av eventuella olikheter. - Utarbetande av förslag till affärsmodell med en gemensam regional del, inkl JHT, kom-pletterad med lokala anpassningar avseende både långsiktigt hållbar drift av destinat-ionsorganisationen och tillgodoseende av behoven av utveckling av destinationsarenan. - Förankringsarbete genom seminarier, workshops mm med deltagande från destination-er, näring, offentliga parter och andra berörda Näringslivet medverkar i styr- och referensgrupp samt i workshops. Projektets förväntade resultat är att få en tydlig bild av destinationsbolagens utmaningar inom området och underlag för att formulera projekt och ansökan om finansiering av fortsatt arbete med destinationernas och destinationsarenans långsiktiga finansiering, inkl affärsplan och organisationsform. 399.99920161201-20170630Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
Länsstyrelsen VästernorrlandslänIntegration och tillväxt Västernorrland Undersökningar visar att tillväxten hos företagen i Västernorrland hämmas i stor utsträckning av kompetensbrist. Det finns enligt projektägaren en stor potential i gruppen utrikes födda som inte tas till vara för att täcka företagens kompetensbehov. Projektet övergripande mål är att skapa tillväxt i länets näringsliv genom att ta tillvara på den kompetens som finns bland utrikes födda. Detta kommer att göras genom aktiviteter som fokuserar på olika områden där kompetens som finns hos utrikes födda kan bidra till ökad kompetens och tillväxt hos länets företag. Exempel på insatser är aktiviteter som syftar till att stödja matchning av företagens behov med den kompetensen som finns i länet, entreprenörskapsstöd för att öka företagande bland utrikes födda, innovativa mötesplatser för arbetsgivare och utrikes födda och ett utvecklat och förstärkt innovationsstödssystem för utrikes födda. Projektet kommer t.ex. att arbeta med aktiviteter som syftar till att förändra invanda rekryteringsmönster och ge administrativt support till små- medelstora företag i rekryteringsprocessen. Projektet förväntas bl.a. resultera i 50 nya rekryteringar för att tillgodose företagens behov, skapa 36 nya företag och bidra till 10 innovationer. Dessutom förväntas projektet bidra till att öka samverkan mellan länets organisationer samt etablera metoder i innovationsstödssystem och entreprenörskapssystem för att tillgodose utrikes födda behov. 6.669.46620170101-20200430Öka konkurrenskraften för små och medelstora företagLänk till TVV
MittuniversitetetFIBER Projektet ska genom forskning och utveckling inom kommunikations- och informationeteknik bidra till effektivare installations- och underhållsarbete av fiber. Projektet har utgått från följande horrisontella kriterier som miljö, jämställdhet och lika villkor vid utformandet av projektet.Detta ska leda till att kostnaden för bredbandsutbyggnaden kan reduceras. Projektet ska också sprida kunskap om fördelarna med med jämn könsfördelning. 3.723.62720170101-20200430Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
MittuniversitetetMiljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP) Projektet ska skapa högvärdiga produkter som har minst samma egenskaper och pris somdagens fossil-baserade produkter. Huvudmålet är att omvandla den Svenska skogen till högvärdiga, moderna och hållbara produkter helt baserade på biomaterial. Råvaror som det kommer att fokuseras på är nano cellulosa och lignin som kommer att tas fram ifrån lignocellulosa. Förväntat resultat för projektet är minst 2 nya miljövänliga produkter från nanocellulosor och 3 nya miljövänliga produkter från lignin. Antal företag som får stöd 5 företag Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner 5 företag Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter. 5 företag 6.570.56520161001-20190930Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
Kommunförbundet VästernorrlandeSamverkan Genom att utveckla utbudet och servicen av kommunala e-tjänster för medborgare och företag kan man öka kommuners tillväxt, attraktivitet och tillgänglighet. Projektets aktiviteter ska finna förbättringspotentialen i den kommunala e-servicen och sedan utveckla den, både genom att utöka tjänsterna till att omfatta fler tjänster, men också genom automatisering som gör systemen mer självkontrollerande och minimerar den kommunala handläggningen. E-tjänsterna tas fram och utvecklas av upphandlade konsulter och implementeras senare i den kommunala verksamheten. Projektets övergripande mål är att: - Öka attraktiviteten så att folk trivs bättre där de redan bor, samt att öka inflyttning av såväl nya människor som företag. - Att helt eller delvis automatisera ärendeprocesser samt bidra till lärande och erfarenheter för fortsatt arbete med automatisering - Samtliga ingående kommuner i projektet har utvecklat och ökat tillgången till e-tjänster så att servicen för medborgare och företag förstärkts.
12.657.97020161001-20190930Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations – och kommunikationsteknikLänk till TVV
IP-Only Networks ABJämtlandProjektets mål är att bygga bredband längs de sträckor som projektet söker stöd för base-rat på prioriterade sträckor i behovskartläggningen för Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att genom investering i det ortsammabindande sträckorna möjliggöra för 961 företag att ansluta sig till bredband med minst 100Mbit/s. 23.027.99920170501-20191231Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations – och kommunikationsteknikLänk till TVV
MittuniversitetetCenter för hälsoinnovation, Home of Sports Allt fler använder det magiska armbandet med funktioner för såväl ung som gammal. Idag möter man tekniken i motionsspåret, i ungdomsklubben, och på elitarenan. Den används till och med när patienter ska ta sin medicin. I takt med att nya behov uppstår skapas nya "wearables" med nya funktioner, Utvecklingen går i en rasande fart och idag är "wearables" en global miljardmarknad. 2014 var "wearables" den mest sålda julklappen i Sverige (källa: HUI). Det fjärde kvartalet 2014 ökade den globala försäljningen med 126,9%, och under 2015 ökade den med ytterligare 171,6 %. Nära 78,1 miljoner "wearbles" såldes till slutkund (Källa: IDC). Marknaden befinner sig i stadig expansion med stor potential till utveckling av befintliga wearbles samt helt nya attiraljer. Efterfrågan är mycket stor. Mass follows class Var finns den excellenta och spännande plattformen där motionären sida vid sida med elitidrottaren testar fram produktens funktioner? Var finns möjligheten för regionens företag att vara med och skapa och sedan sälja något utöver det vanliga som är skräddarsytt för både den lokala och världsmarknaden? Center för Hälsoinnovation är denna spännande och excellenta kopplingspunkt, Home of Internet of Sports (IoS). Plattformen är en state-of-the-art nod, NVC:s FoU-chef H-C Holmberg är även utvecklingschef för Sveriges Olympiska Kommitté, vilket ger projektet en unik position i Skandinavien och även resten av världen. Här inbjuds till en konkurrensneutral, öppen innovation där mängder av människor möter företag, produktutvecklare och forskning för en gemensam behovsdriven innovation av nya "wearables". IoS (Internet of Sports) håller världsklass och representerar samtidigt folkets teknik. Den är enkel, kraftfull och står för en imponerande bredd vad gäller användningsområden, allt från Olympisk idrott till motionsidrott. Den kommer att spela en betydande roll för idrottsutövning och folkhälsa i vårt land och bidra till att olika branscher deltar i en gemensam tjänsteutveckling och tekniköverföring. Tidiga produktvalideringsformer säkrar att slutanvändaren får sitt behov tillfredsställt. Denna samverkan leder till synergieffekter både vad gäller stärkt regional konkurrenskraft och inom folkhälsan. Tekniken sprids både för individulla och samhälleliga ändamål. Centralt i den dagliga verksamheten finns också "State of the Q", en satsning för att locka fler kvinnor till forskning och deltagande inom IoS. Genom utformning och profilering av verksamheten ska kvinnor trivas och bidra med utveckling av specifika wearables baserat på kvinnors specifika behov. 6.000.00020170101-20200430Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
Inlandsbanan (Ibab) ABFörnyelsebara drivmedel i Region JHFörstudien ska belysa behovet av förnyelsebara drivmedel, vilken infrastruktur som behöver skapas samt logistik och ekonomiska konsekvenser. Förstudien ska identifiera aktörer inom Transportsektorn dels de som nyttjar bränsle, de som kan äga och/eller driva tankstationer och leverantörer av bränsle som är möjliga i regionen. Detta ä något som behövs för att kunna ställa om till förnyelsebart bränsle.
250.00020170215-20170930Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomiLänk till TVV
Region Jämtland HärjedalenFörstudie "0,1 / 0,7 till 1,0" - öka graden av företagens investeringar i forskning, innovation och utveckling
Projektet syftar till att utveckla företags investeringar inom forskning och utveckling med inriktning mot länens hälsa-sjukvård-omsorg. Ett samarbete mellan dessa aktörer och akademin bidrar till att företag kan testa nya eller redan befintliga produkter, tjänster och processer. Genom att den offentliga vården och omsorgen redogör vilka problem som finns kan företagen leverera lösningar som är anpassade i enlighet med dess behov och efterfrågan. Den offentliga vården och omsorgen kan bidra med resurser för att skapa konkurrenskraft för företagen och för att stimulera till ökade investeringar inom forskning och utveckling.
271.97920170316-20170908Stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
Kramfors kommun Besöksnäring i Höga Kusten - en resa i tid och rum
Projektets syfte är att stärka attraktionskraften i världsarvet Höga Kusten genom att utveckla turistiska destinationer i Kramfors kommun, bland annat Ådalen. Projektets mål är att man genom investeringar i turistisk infrastruktur, skapandet av minst tre berättelser kring destinationerna som knyter samman näringsliv, kommunen och ideella aktörer samt upprättandet av en gemensam plattform för aktörer "off the beaten track" ger besökare fler anledningar att resa till och stanna vid destinationerna. Det regionala näringslivet medverkar genom att ta plats i projektets styrgrupp samt genom medfinansiering av projektet. När projektet är genomfört finns fler platser att stanna vid för besökare med båt, husbil, husvagn. En plattform med minst 30 aktörer som presenterar sin verksamhet. Lättillgänglig och tydlig information vid besöksmålen samt minst tre berättelser där minst fem aktörer samverkar kring varje berättelse. På lång sikt väntas projektet ge upphov till att minst fem nya företag skapas, 10 nya besökanläggningar, 10 nya arbetstillfällen samt en omsättningsökning bland företag inom kulturella och kreativa näringar (KKN) med 5% per år.
6.616.31620170320-20191231Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag Länk till TVV
RISE Processum ABFrom paper to replacement of plastic sProjektet ska utveckla prototyper med sikte på nya produkter för små- och medelstora företag i regionen Mellersta Norrland. Arbetet baseras på samverkan mellan deltagande företag, Mittuniversitetet och Bio Business Arena på Åkroken Science park. Prototyperna ska visa hur nya produkter av skogsindustriella material kan se ut och vad de kan prestera inom olika användningsområden. Projektet använder sig av den kompetens och process för prototyping som finns etablerad hos projektägaren, samt den utrustning som införskaffats till det sk. tvätteriet, en miljö anpassad för prototypframtagning inom det aktuella teknologiområdet samt för detta projekt ingående material. Resultaten kommer att kunna utgöra basen för deltagande företags egen forskning och produktutveckling. 2.737.21220170401-20200331Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
MittuniversitetetRisk- och krislaboratorium: Innovativ forskning för regional utveckling (RCR-Lab)11.255.58620170401-20200731Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovationLänk till TVV
Mitthem AB Sundsvall <3 OLIKA I projektet Sundsvall <3 OLIKA (OLIKA) ska hyresgäster inom det kommunala bostadsbolaget i Sundsvall få lära sig om hur man lever mer hållbart. Genom utbildning och events får målgruppen ökade kunskaper i frågor som rör källsortering, el-och vattenanvändning vilket tillsammans ska leda till ökad energieffektivitet i bostäderna. 4.800.00020170401-20191231Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorerLänk till TVV
Sundsvalls kommunIdésluss Sundsvallsregionen 2017-2020 Projektet Idésluss Sundsvallsregionen syftar till att etablera en bemannad idésluss som har ett systematiskt arbetssätt, metoder och verktyg för att stärka kommunens innovationskraft. Detta kommer att ske i nära samarbete med näringsliv, forskning och tekniska utveckling. Projektet ska genom att ta till vara på i första hand medarbetares idéer i kommunens bolag och förvaltningar, förädla och testa dessa i en så kallad idésluss. Kommunen vill bli bättre på omvandla idéer till verklighet, erbjuda framtida utvecklingskraft, skapa attraktiva jobb och erbjuda invånarna en hållbar kommun med väl fungerande välfärdstjänster. Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle att utvecklas och mer effektivt bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot medborgares behov och efterfrågan (EU2020, Nationell innovationsstrategi). 3.700.00020170501-20200430Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Länk till TVV
Fjällsjö Bioenergi ABFjällsjö TerminalenFör att öka transportvolymerna på järnväg måste problemet med "flaskhalsen" vid omlastning på Backe terminalen lösas. Idag är omlastningen på platsen både tidsödande och ineffektiv. Omlastningen för ett tågset med 30 vagnar tar idag mellan 5-9 timmar. Projektet innehåller investeringar som syftar till förlängning av omlastningsspåret, grusning av vedplaner samt installering av kameramätning vid Backe terminalen, vilket sammantaget innebär en effektivitetsvinst vid omlastning av gods. Som ett exempel kan nämnas att de 1300 lastbilar som idag körs mellan Hoting och Domsjö helt skulle kunna tas bort, vilket i sin tur medför stora miljövinster.
5.748.45020170630-20191231Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Länk till TVV
MittuniversitetetBekämpning av skogsskador i Mellannorrland, BESKA Projektet ska stärka skogsbruket i regionen så att råvaruförsörjningen långsiktigt inte hotas av ökande skogsskador som kan ses som en effekt av de pågående klimatförändringarna. De ska forska i ämnen som påverkar signalerna hos skogsskadeinsekter i skogen. Projektet ska också validera metoder och produkter för att bekämpa skadegörare. Tillhandahålla nya produkter och tjänster för kommersialisering inom medverkande företag och möjliggöra nyetablering av företag. 6.436.26020170701-20200930Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Länk till TVV
Västernorrlands Läns LandstingKOLL2020KOLL2020 är ett samverkansprojekt mellan Kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Västernorrland och Trafikverket. Landstinget är stödmottagare. Projektet kommer att löpa över tre år och fyra månader (2017-08-01 - 2020-11-30) där de sista fyra månaderna är avsatta för att avsluta och utvärdera projektet. Projektet syftar till att ytterligare utveckla den regionala allmänna och särskilda kollektivtrafiken genom: 1.utredningar och analyser, 2.information, marknadsföring och Mobility Management (beteendeförändringar och attitydpåverkan), 3.infrastrukturinvesteringar, samt 4.utveckling av ny landsbygdstrafik. Målet är att åtgärderna i projektet ska leda till att: - fler resor utförs med den allmänna buss- och tågtrafiken, - kollektivtrafikens marknadsandel av det totala motoriserade transportarbetet ökar, samt - ökad fysisk och regional tillgänglighet i länet. 26.057.65920170801-20201130Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
Länk till TVV
MittuniversitetetBiogas from biomethanation of syngasFörgasning av biobiomassa till syntesgas och därefter syntetiseras till bio-SNG (Substitute Natural Gas) genom katalytisk metanisering, eller så kan förgasning av biomassaförgasning integreras i ett biogassystem via rötning för att producera metan genom biologisk metanisering. Projektet ska utveckla och utvärdera biogasproduktionstekniker från olika avfallsströmmar av biomassa genom samarbete mellan akademin och industrin, och därigenom säkerställa utvecklingen av den kompetens som gör det möjligt för företag att etablera ny infrastruktur och arbetstillfällen vid kommersiell produktion av koldioxidneutrala avancerade biobränslen för transport i mellersta Sverige
4.334.34620170901-20201231Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Länk till TVV
MittuniversitetetEcoSYS - Eco-effektive processes and systems / Ekoeffektiva processer och systemProjektet ska utveckla och implementera elenergibesparande tekniker vid produktionsenheter som tillverkar mekanisk pappersmassa med högt vedutbyte och därigenom förbättra miljö- och hållbarhetsaspekterna vid mekanisk massatillverkning. Massatillverkning kräver höga elenergibehov vid själva framställningen. Genom att energieffektivisera tillverkningen skulle massaproducenterna bli mer konkurrenskraftiga och det skulle i framtiden leda till fortsatt tillverkning av massa vid SCA. Bidra till ett hållbart samhälle där vi genom forskningsarbete och teknikutveckling betydligt kan förbättra förutsättningarna för smart framtida användning av regionens högkvalitativa bioråvara - skogen.
4.974.42520171001-20210131Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorerLänk till TVV
MittuniversitetetEcoMat - Ecofriendly sustainable strong Materials - Miljövänliga hållbara våtstarka förpackningsmaterialProjektet ska utveckla ny teknik som gör det möjligt att kunna tillverka starka förpackningsmaterial utifrån forskning om hur högutbytesmassor kan användas för att producera material som kan ersätta fossilbaserade material som plast främst i förpackningar. Projektet vill ta fram kunskap för hur man kan modifiera papperstillverknings- och massatillverkningsprocessen så att fossila funktionellaförpackningsmaterial kan börja tilverkas och ersätta plastmaterial. 4.574.92620171001-20201231Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Länk till TVV
MittuniversitetetMötesplats Campus - digital plattform för kompetensförsörjning Kompetensförsörjningen för Jämtland och Västernorrland är en stor utmaning. Länen har idag Mittuniversitetet som säte för högre utbildning, men många av de studenter som kommer från övriga Sverige väljer att flytta ifrån länen efter avslutad utbildning. För att få fler studenter att stanna kvar i regionen behövs nya digitala lösningar. Detta projekt avser att skapa en modulbaserad digital mötesplats mellan studenter, alumner, utbildningsinriktad personal och arbetsgivare där de kan mötas och hitta konkreta samarbeten. Genom den digitala mötesplatsen kan fler studenter ges möjlighet till bland annat praktikplatser, extrajobb, exjobb och arbete efter avslutad utbildning. Arbetsgivarna kan på ett enklare och smidigare sätt hitta rätt kompetens för sin verksamhet, men kan också synas och marknadsföra sig på ett nytt sätt. 2.686.05920180101-20201231Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Länk till TVV
Västernorrlands Läns Landsting Energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus Att utveckla en energieffektiv metod som ska leda till en generellt och flexibelt ventilationskoncept som ska kunna användas av landstinget i Västernorrland och andra fastighetsägare. 10.553.50420180101-20210430Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorerLänk till TVV
Ip-Only Networks ABOrtsammanbindande bredbandsutbyggnad i Jämtland och Västernorrland Sammanfattande beskrivning av projektet Projektets mål är att bygga bredband längs de sträckor som projektet söker stöd för baserat på prioriterade sträckor som finns med i behovskartläggningen för Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att genom investering i de ortsammanbindande sträckorna möjliggöra för 444 företag att ansluta sig till bredband med minst 100Mbit/ s. De sträckor som projektet söker stöd för är: Län Kommun från ort till ort Sträcka nr Längd km Jämtland Berg Böle Sörtjärn 2 32,1 Jämtland Krokom Nälden Valne 7 5,95 Jämtland Ragunda Brännan Österåsen 9 2,3 Jämtland Härjedalen Lillhärdal Östansjö G7 8,3 Jämtland Krokom Rensbodarna Gravbränna (väg 339) G9 19,7 Jämtland Krokom Forsåsen Raftsjöhöjden (väg G12 757) 17,7 Jämtland Ragunda Hammarstrand Krångede (norra sidan) G17 15,8 Jämtland Ragunda Österåsen Hammarstrand G18 26,8 Västernorrland Sundsvall Hov Kvarnsvedjan 25,71 Västernorrland Sundsvall Loböle Sköle 19,48 Västernorrland Sundsvall Långskog Sörfors 12,33 Bredbandsutbyggnaden ska ge 444 företag möjligheten att ansluta sig till bredbandsnätet till en medelkostnad av 236,10 kr per meter. 22.126.30020180101-20191231Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik Länk till TVV
Kramfors Mediateknik AB Kramfors Mediatekniks Ortsammanbindande projekt Projektets mål är att bygga bredband längs de sträckor som projektet söker stöd för baserat på prioriterade sträckor som finns med i behovskartläggningen för Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att genom investering i de ortsammanbindande sträckorna möjliggöra för 67 företag att ansluta sig till bredband med minst 100Mbit/ s. De sträckor som projektet söker stöd för är: Samtliga sträckor i Kramfors kommun som ingår i behovskartläggningen fr Västernorrlands län, dvs: Kyrkdal, dvs Vik- Lidbacken. 16,8 km. Loön, dvs LO 210- Hammersön 110. 3,5 km.
1.798.99620180501-20210901Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik Länk till TVV
Länk till TVV

Prioriterade projekt i Socialfonden

SökandeProjektMedelProjekttidProgramområdeKontakt
Region Jämtland HärjedalenUnga som varken arbetar eller studerar Projektet ska minska den könssegregerade arbetsmarknaden i Jämtlands län genom att öka unga män och kvinnors möjligheter att välja yrke/utbildning efter intresse och minska könsrollernas påverkan. Projektet ska även stärka unga funktionsnedsatta män och kvinnors etablering på arbetsmarknaden och i utbildningar genom förstärkt individuellt stöd till funktionsnedsatta och information till arbetsgivare om funktionsnedsättningar.14.185.83020150413–20171231Sysselsättningsinitiativet för ungaHåkan Lundmark hakan.lundmark@regionjamtland.se
Sollefteå kommunUnga till arbete eller studier Genom insatser exempelvis via utbildning, stöd i genomförandet av utbildning, arbetsplatsförlagd utbildning, lärlingsalternativ, yrkesintroduktion, praktik, arbetslivsinriktad rehabilitering kommer projektet att öka ungdomarnas anställningsbarhet.7.916.88020150413–20171231Sysselsättningsinitiativet för ungaMaria Modin maria.modin@solleftea.se
Ånge kommunSamlad kraft för Ånges framtid Projektet ”Samlad Kraft för Ånges framtid” syftar till att skapa en fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga stöd åt personer i målgruppen (15-24 år). Denna organisation ska ha fungerande, individanpassad arbetsmetod för personer i målgruppen, som innebär ett utvecklat förebyggande arbete, större kontroll över vilka i målgruppen som varken arbetar eller studerar samt lämpliga åtgärder för dessa utifrån beprövad erfarenhet.7.674.50720150413–20171231Sysselsättningsinitiativet för ungaMalgorzata Hammarberg malgorzata.hammarberg@ange.se
Region Jämtland HärjedalenHälsofrämjande ledarskap Med detta projekt vill Region jämtland Härjedalen, tillsammans med 6 av länets kommuner, genomföra en gemensam satsning i hälsofrämjande ledarskap för chefer på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Målet med projektet är att förbättra hälsan hos medarbetarna och minska sjukfrånvaron i dessa arbetsgrupper. Med en förestående arbetskraftsbrist och målet om en ökad sysselsättningsgrad i befolkningen är detta ett angeläget arbete. Genom insatser för en hälsofrämjande arbetsmiljö vill projektet bidra till ett hälsosamt och långt arbetsliv där fler personer kan bidra till arbetskraften. Åtgärderna förväntas bidra till länets strävan att uppnå det nationella sysselsättningsmålet 80 %.2.397.98420150609–20180228KompetensförsörjningKarin Jonsson karin.jonsson@regionjh.se
Region Jämtland HärjedalenProcess för sänkt sjuktal Detta projekt ska säkerställa att invånarna i Jämtlands län inte av administrativa, kulturella och organisatoriska skäl är mer sjukskrivna än vad som är motiverat av medicinska skäl. 1.427.86420150609–20180228Karin Jonsson karin.jonsson@regionjh.se
Wången ABKompetensutveckling Wången Projektet syftar till att stärka de enskilda individerna så väl som verksamheten som helhet genom en ökad öppenhet och större kunskap kring bemötande, konflikter, jämställdhet m.m. Projektet skall dessutom tillsammans med samverkansparter och nyckelaktörer ta fram en strategi för hur man skall ör hur man skall kunna locka personer med utomnordisk bakgrund till verksamheten, en målgrupp som idag är underrepresenterad inom hästsporten nationellt. 1.593.19620150609–20170228KompetensförsörjningEva-Lena Blom eva-lena.blom@wangen.se
Region Jämtland HärjedalenLärOM Projektet syftar till att öka kunskapen om studie- och yrkesvägledning för personal som arbetar i skolan. Det är organiserat som ett regionprojekt där olika skolor deltar i ett utvecklingsarbete och där sker också utbyten och lärande mellan kommuner. Regionala rekommendationer och huvudmannaplaner är grunden i utvecklingsarbetet för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i länet. "Lärande i arbetslivet" är en utveckling av Lärlingslotsen. I samverkan med arbetsgivare, företag, offentliga organisationer, kommunernas näringslivsavdelningar, arbetsgivarorganisationer, m fl. ska nya sätt för rekrytering, finansiering och organisering av utbildningen "lärande i arbetslivet" i länet utvecklas.37.178.06020150609–20180228KompetensförsörjningHåkan Lundmark hakan.lundmark@regionjamtland.se
Region Jämtland HärjedalenIntegration Jämtland Härjedalen Projektet syftar till att underlätta för nyanlända män och kvinnor i åldern 25-64 år i Jämtlands län att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete eller studier. Det är organiserat som ett regionprojekt med en plattform bestående av region Jämtland Härjedalen som projektägare i samverkan med kommunerna och arbetsförmedlingen där föreningar och organisationer i civilsamhället inbjuds att medverka. Varje kommun har egna så kallade projektverkstäder där utvecklingsarbete pågår och där utbyten och lärande sker mellan kommunerna. Utifrån lokala behov och förutsättningar kommer därmed arbetsmodellen ”En väg in” att utvecklas där arbetet fokuseras på matchning och handledarstöd till arbetsgivare.16.847.44820150609–20180331Öka övergångarna till arbeteHåkan Lundmark hakan.lundmark@regionjamtland.se
Krokoms kommunKongero Vårt mål i projektet är att stödja de arbetsgivare som har en vilja att öppna sig för mångfald så att de vågar ta emot personer från målgruppen i vetskap om att det finns någon de kan vända sig till om problem skulle uppstå. Ett väl uppbyggt kontaktnät mellan kommun, arbetsförmedling och arbetsgivare gör att arbetssökande i större utsträckning kan matchas mot företagens behov och att nya arbetstillfällen kan skapas. Utifrån förstudiens resultat vill vi nu fokusera på att öka samarbetet med privata och offentliga arbetsgivare för att på så sätt underlätta för målgruppen att komma ut i arbete. Vi vill hitta arbetsgivare som har ett engagemang och en vilja att hitta lösningar och skapa arbetsuppgifter som kan matchas till målgruppens förutsättningar. Projektet vill bredda arbetsgivarnas kunskaper kring målgruppen samt förändra attityder kring jämställdhet.4.933.51320150609–20180930Öka övergångarna till arbeteAlf Eliasson alf.eliasson@krokom.se
Sundsvalls kommunHållbart arbetsliv Projekt hållbart arbetsliv fokuserar på att främja hälsa och förebygga ohälsa i Sundsvalls kommunkoncern genom kompetensutveckling och omfattar både preventiva, främjande insatser såväl som promotiva (efterhjälpande) insatser. Syftet är att bidra till jämlik hälsa och hållbar organisering för att möta aktuella kompetensutvecklingsbehov och krav som finns i Sundsvalls kommun inom området arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet. Med ett hälsofrämjande perspektiv genom kompetensutveckling vill projektet öka kunskapen om samband mellan arbete, hälsa och fokusera på det som bibehåller och utvecklar hälsa, det vill säga friskfaktorer, och i lärande miljöer prova metoder som ökar beredskap och kompetens för ett mer hållbart arbetsliv. Syftet som är att skapa en långsiktig förändring i hela kommunen bidrar till den önskade effekten om lägre sjukskrivningstal.6.523.78720151214–20180731KompetensförsörjningAnna-Karin Johansson anna-karin.johansson@sundsvall.se
Åre kommunÖkad hälsa i Åre kommun Projektets övergripande och långsiktiga mål är att sänka sjuktalen och bidra till ökad hälsa samtidigt som vi får en effektivare organisation. Projektet har också ett könsbrytande perspektiv då vi med hjälp av Lean vill locka fler män att arbeta inom kvinnodominerade sektorer.2.976.35720151214–20180228KompetensförsörjningGunvor Sundin gunvor.sundin@are.se
Jämtlands gymnasieförbundJGY PO1 För att personalen i skolan skall ha möjlighet att stötta de elever som är på väg att hoppa av eller som riskerar att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg behövs kompetensutvecklande insatser gällande bemötande, konflikthantering och kunskap kring funktionsnedsättningar, inte minst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Bemötandets betydelse för den enskilda eleven är, som beskrivits ovan, av mycket stor vikt för en lyckad skolgång. Mobbning är en annan stor anledning till att elever väljer att avsluta sina studier i förtid varför konflikthantering och kommunikation blir viktiga verktyg för de anställda i sitt dagliga arbete.5.797.09120151214–20181231KompetensförsörjningMikael Cederberg mikael.cederberg@jgy.se
Coompanion kooperativ utveckling Jämtlands länSpira 1:1 Projektets huvudsakliga syfte är att bredda arbetsmarknaden och inkludera fler i arbete genom att: - Utveckla en förbättrad samordning bland främjandeaktörer i syfte att skapa förutsättningar för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning och/eller närmare arbetsmarknaden genom ASF1.622.83020151214–20190228Öka övergångarna till arbeteJessica Ottosson jessica.ottosson@coompanion.se
Investera MittsverigeHela vägen Projektet ”Hela Vägen” drivs på initiativ av näringslivets aktörer och har för avsikt att förstärka etableringen på arbetsmarknaden bland de individer som idag befinner sig utanför densamma. Detta skall ske genom att tillämpa tidigare beprövade och framgångsrika metoder framtagna av (ESF)projekt och kombinera dessa med en ny samverkansform mellan offentliga aktörer och arbetsgivare som vill realisera sina önskemål om ett ökat social ansvarstagande.20.071.59820151214–20190131Öka övergångarna till arbeteFredrik Söderlund fredrik@investeramitt.se
Sundsvals kommunUng kraft arena Projektet syftar till att utveckla en anpassad arena för att möta en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknadsåtgärder, arbete och studier. Arenan kommer att möjliggöra en plats för deltagare att växa i och träna på så att de får de rätta förutsättningarna för att kunna komma i arbete eller studier och bryta sitt utanförskap.11.633.67320151214–20190228Öka övergångarna till arbeteTereza Nuaila tereza.nuaila@sundsvall.se
Jämtland-Härjedalens idrottsförbundLobben 2 ”Lobben” är ett ungdomspraktikprojekt som vill ”lobba över” det negativa snacket om ungdomsarbetslösheten och i stället se möjligheterna. Genom att ge den enskilde deltagaren idrottsrörelsens ledarutbildningar och praktik på/i en idrottsförening/skola, ska projektet ge de unga arbetssökande, kvinnor och män, en ökad självkänsla, större tro på sin egen förmåga och stärka den enskildes möjlighet till arbete. Rekryteringen av deltagare till ”Lobben” kommer att ske i samarbete med arbetsförmedlingarna i distrikten.5.641.39920151214–20170929Sysselsättningsinitiativet för ungaMaria Norling maria.norling@jhidrott.rf.se
Örnsköldsviks kommunPlattform U I Örnsköldsvik kommer vi att följa varenda ungdom genom hela systemet. Alla ska bli sedda och få den individuella hjälp de behöver. Ingen ska tappas mellan stolarna. Det är i grunden vad projektet Plattform U handlar om. Vår målgrupp är unga 15-24 år som varken arbetar, studerar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen. Flertalet egenfinansierade förstudier har gjorts i länet och i Örnsköldsviks kommun. Det står klart att det finns en mängd bra verksamheter för denna målgrupp men en del individer faller mellan verksamheterna. Projektet Plattform U finns till för att möta individens specifika behov, hålla koll på varenda ungdom, och coacha dem till rätt insats om den insatsen finns, eller skapa rätt insats om det är vad som krävs. 7.431.73520151214–20171229Sysselsättningsinitiativet för ungaFrida Bylin frida.bylin@ornskoldsvik.se
Kramfors kommunTIRA TRIA är ett projekt som ska leda ungdomar mot ökad medvetenhet, stärkt självkänsla och ökad utbildningsbarhet med mål att bli anställningsbara. Verksamheten ska ge känsla av sammanhang mellan individ, utbildning, arbete, privatliv samt social- och ekonomisk trygghet. Samsyn och helhetsperspektiv är grunden för att projektet ska kunna göra ungdomar medvetna om sin egen utvecklingsmöjlighet och få dem att känna sig trygga som jämställda samhällsmedborgare. Projektet syftar till att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter.8.474.73820151214–20171231Sysselsättningsinitiativet för ungaTommy Laurell tommy.laurell@kramfors.se
Östersunds kommunKIVO Andelen arbetslösa utrikesfödda män och kvinnor är för hög i Mellersta Norrland. Så mycket som 33% står utan arbete. Samtidigt råder det stor brist på personal inom vård- och omsorgssektorn och behovet av att få in fler män är stort. Projekt KIVO - Kvalitetssäkrad Inkludering inom Vård och Omsorg syftar därför till att öka andelen utlandsfödda som efter fullföljd undersköterskeutbildning får arbete till mer än 60%. Detta vill man göra genom ett redan pågående strukturerat samarbete mellan arbetsgivarna inom vård och omsorg, Arbetsförmedling och Kommunal kring de faktorer som har identifierats som hinder för utrikesfödda att få arbete efter genomförd arbetsmarknadsutbildning.11.999.54120160901-20181231Aktiv inkludering för att öka deltagarnas anställningsbarhetLars Liljedahl lars.liljedahl@ostersund.se
Region Jämtland HärjedalenYrkesspråk
Målgruppen i projektet är SFI- och yrkeslärare (från Bergs, Härjedalens, Krokoms, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner), vilka ska kompetensutvecklas för att ha rätt kompetens när SFI i allt högre grad kombineras med yrkesutbildning (samt annan yrkesinriktad verksamhet). Detta kräver förutom kompetensutveckling hos personal i verksamheten också plattformar och nätverk för erfarenhetsutbyte på ledningsnivå och på organisatorisk nivå. Totalt uppskattas att 58 SFI- och yrkeslärare samt rektorer fördelat på 38 kvinnor och 20 män att delta i projektet.
Projektmålet är att genom kompetensutveckling av kvinnliga och manliga SFI- och yrkeslärare tillföra ny kunskap så att deras kompetens motsvarar kraven på en förändrad utbildningspedagogik där SFI och yrkesutbildning (samt annan yrkesinriktad verksamhet) kombineras samt där samverkan på lednings- och organisationsnivå skapar organisatoriska förutsättningar för denna nya utbildningspedagogik.
2.525.17020170401-2080930KompetensförsörjningHåkan Lundmark hakan.lundmark@regionjamtland.se
Region Jämtland HärjedalenÖppen arena
Vi har idag en situation på arbetsmarknaden i Jämtlands län där arbetslösheten generellt sett har minskat samtidigt som arbetslösheten ökat bland de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. De med kort utbildningsbakgrund, funktionsnedsättning eller ”bara” lång tid av arbetslöshet eller sjukskrivning blir kvar i arbetslöshet. Till detta kommer den stora gruppen utrikesfödda som ännu inte fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Bristen på rätt kompetens inom många branscher på den svenska arbetsmarknaden är samtidigt på väg att bli tydlig och kan bli en hämmande faktor för tillväxten i såväl företag som för samhället i stort.
Med anledning av denna situation förs idag diskussioner om hur det är möjligt att genom så kallade enklare jobb och sänkta inträdeströsklar till arbetsmarknaden förenkla och förkorta vägen till ett arbete för individer i dessa grupper. Målgruppen som behöver sänkta inträdeströsklar och denna typ av enklare jobb är sålunda stor men inte på något sätt enhetlig.
11.399.14620170401-20191231Öka övergångarna till arbeteHåkan Lundmark hakan.lundmark@regionjamtland.se
Sundsvalls kommunBaspaket språk och integration Det övergripande målet för projektet är att få högre sysselsättning för gruppen nyanlända och utrikes födda inom den kommunala verksamheten genom kompetensutveckling av medarbetare.
4.847.15820180301-20200731KompetensförsörjningPia Söderlund
pia.z.soderlund@sundsvall.se
Sundsvalls kommunDrivkraftspunkten
6.050.40620180201-20210331Öka övergångarna till arbeteHans Viklund
hans.g.wiklund@sundsvall.se
Sundsvalls kommunRomer till arbetsmarknaden Projekt Romer till arbetsmarknaden avser att få bort trösklar mellan den nationella minoritetsgruppen romer och arbetsmarknaden. Genom arbetsmarknadskunskap, -nätverk samt uppsökande verksamhet och seminarier vill Sundsvalls kommun arbeta med att romer får sysselsättning.2.909.67720180401-20210331Öka övergångarna till arbetePia Söderlund
pia.z.soderlund@sundsvall.se
Stiftelsen Vårsta diakonigårdVårsta Entré Projektet Vårsta Entré syftar till att etablera ett program för att stödja utsatta grupper av arbetslösa så att de efter avslutat program är mer motiverade och rustade för att ta nästa steg mot en utbildning, arbetsträning eller anställning.
6.810.69820180201-20210331Öka övergångarna till arbeteNinni Smedberg
ninni.smedberg@varsta.se